0
September 16, 2017

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking


Kort historik
Ostracism introducerades som en metod i Syracuse efter 454 (f.Kr). Metoden kallades då petalism och var en form av förvisning som liknar den utfrysning som användes i Aten runt 488-487 (f.Kr). I Syracuse skrev medborgarna i en särskild omröstning på “petala” (blad och löv), medan man i Aten skrev på olika “ostraka” (skal och krukskärvor) de namn på dem som man ville förvisa från det offentliga livet. Ett visst antal sådana röster skulle då skicka personen i exil i tio år. I Aten innebar det att om en person fick sitt namn skrivet 6000 gånger skulle den personen få leva i utfrysning i tio år. Det var sedan möjligt att återvända och få tillbaka sitt begränsade medborgarskap.

Exkludering har förmodligen funnits genom hela evolutionen och i alla mänskliga kulturer i olika stor omfattning. Utfrysning som en social och biologiskt fenomen finns att känna igen genom hela historien. Samhällen har alltid utvecklat olika typer av normer som ger en grogrund för utstötning. Den metod som introducerades för cirka 2500 år sedan är nu tillbaka igen som cyberostracism i tekniksamhället och existerar även som en uteslutningsfunktion inom de flesta samhällsområdena. Olika synonymer till begreppet ostracism är: utfrysning, utestängning, diskriminering, bojkott, landsförvisning och existerar som ett mänskligt och biologiskt fenomen inom samhällets flesta områden och genomsyrar både det privata som det offentliga livet.

Själva funktionen med ostracism handlar om en begränsning att yttra sig kritiskt mot den demokratiska överheten. Som en vidareutveckling har den moderna demokratin infört yttrandefriheten, men trots detta existerar en ny form av ostracism i samtiden som heter “cyberostracism”. Tillkomsten av Internet har gjort utfrysning mycket lättare att engagera sig i, och omvänt mycket svårare att upptäcka, Kipling Williams med andra beskriver “cyberostracism” som online utfrysning. I e-post meddelande, i synnerhet, är det relativt lätt för en person eller organisation att ignorera och utesluta en viss person, genom att helt enkelt vägra att kommunicera med personen.

Det finns tre huvudsakliga former av utfrysning. Det finns fysisk utfrysningen, sociala utfrysningen och cyber utfrysning (Williams, 2001).

Fysisk utfrysning: Innebär att dra sig ur eller lämna situationen (t.ex. lämnar ett rum under en diskussion, sätts i isoleringscell, som i exil). Fysisk utfrysning beskriver förlusten av synlighet i fysisk separation, vilket inkluderar utvisning, förvisning, exil, isolering, time-out i ett separat rum, eller på en mellanmänsklig nivå, spendera mindre eller ingen tid med en individ, eller att ta bort sig själv från hans eller hennes närvaro (Williams, 2001).

Social utfrysning: Innebär en emotionellt tillbakadragande som sker i den fysiska närvaron av målet (t.ex. borttagande av ögonkontakt, inte prata, och inte lyssna). Källan och målet i social utfrysning, förblir synliga för varandra. Vanliga termer som “tyst behandling”, “kalla handen” och “frysa ut” kan sannolikt hänvisas till social utfrysning. Ironiskt nog, trots att offren är synliga under social utfrysning, är det med den här typen av utfrysning att målen faktiskt kan känna sig osynliga (Williams, 2001).

Cyberostracism: Omfattar alla former av ignorans eller lämnas ut i andra fall än de interaktioner som är ansikte mot ansikte, såsom inte emot e-post (om e-post eller postat brev), telefonsamtal eller andra former av kommunikation (t.ex. PM) , eller ignoreras i chattrum, MUD (fleranvändar domäner), eller andra former av mellanmänsklig kommunikation eller deltagande på Internet (Williams, 2001).

Avsiktlig och oavsiktlig utstötning

”Ordet ostracism, som ofta används i vetenskapliga studier för att beteckna utstötning och utfrysning, kommer från grekiskans ostrakismis och betecknade i det antika Grekland landsförvisning av en person som därmed blev utstött från gemenskapen. Det kunde finnas olika orsaker till utvisningen, men många gånger handlade det om att personen i fråga var för mäktig och kunde hota gruppen och därmed även folkfriheten. I Sverige och andra germanska länder uppstod småningom ett liknande straff och här kallades den drabbade för fredlös. Det innebar att den som dömdes till fredlöshet ställdes utanför samhället och dess skydd. Långt tillbaka i tiden var fredlöshet bara snäppet mildare än ett regelrätt dödsstraff, för risken att bli dödad var stor. Den fredlöse fråntogs allt rättsligt skydd, all egendom förverkades, hans fastigheter brändes. Till och med i kyrkoböcker och i andra offentliga handlingar raderas alla omnämnanden, personen ”fanns inte” längre. Detta straff var av förklarliga skäl fruktat.

“Utfrysning är ett av de mest använda formerna av social bestraffning, och vissa ser det som mer humana än aga, som när de används i en time-out, men det finns en djupare psykologisk effekt som måste tas på allvar”, säger han säger. “Vi vet att när människor utfryst, kan det påverka deras uppfattningar, fysiologiska tillstånd, attityd och beteende -. Vilka alla ibland kan leda till aggression”

Utfrysning, som den tysta behandling och kalla handen, är mycket vanliga för två skäl, säger Williams.
“För det första är de kraftfulla,” Williams säger. “Och andra, kan du komma undan med dem. Om människor är fysiskt eller verbalt missbruk, kan de straffas. Men det är svårt att straffa någon för att inte göra ögonkontakt eller ignorera en annan person. Om personen konfronteras med att fråga:” Varför är du inte prata med mig ?, “personen kan enkelt förneka anklagelsen.”

Ibland utfrysning är oavsiktlig. Tillfälligt anställda, till exempel, uppger att dem ofta är utstötta eller utfrysta

“Effekterna av utfrysning är ett hälsoproblem”, säger Kipling Williams, professor i psykologiska vetenskaper som forskar utfrysning. “Exklusive och ignorera människor, till exempel att ge dem kalla handen eller tyst behandling, används för att straffa eller manipulera, och folk kanske inte inser den känslomässiga eller fysisk skada som görs.

Några skada avsiktligt andra genom att inte bjuda in dem till ett parti eller ignorera dem på jobbet, och andra kanske inte ens inser att de ostracizing någon när de ignorerar en ny tillfällig anställd eller en vän efter en oenighet.
“Tidigare kunde personer som var utstött på arbetsplatsen eller av en vän att söka stöd och styrning via en annan viktig relation. Men eftersom människor rapport växer mer avlägsen från släkt och förlitar sig på färre nära vänner, kan de saknar stöd för att hantera utfrysning.”

”Idag används begreppet ostracism för att beteckna en utfrysning eller utstötning som kan vara raffinerad: man är förbisedd, exkluderad och ignorerad. Ordet har inte samma valör som mobbning, även om det finns likheter. Ostracism innebär fram allt att osynliggöra, att inte titta på personen, undvika ögonkontakt, inte låtsas höra vad personen säger eller frågar om, att inte svara, att ge den tysta behandlingen. Osynliggörandet är effektivt och återfinns på första platsen i den lista över härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås beskrev redan 1976.

Ostracism ingår också som en viktig ingrediens i mobbning, men mobbaren brukar ofta ge sig på personen både fysiskt och med elaka tilltal. Forskare menar att ostracismen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Den avsiktliga formen går ut på att förminska och skada offret, personen blir utestängd och osynliggjord. Den avsiktliga ostracismen har därför släktskap med den tysta behandlingen som beskrevs tidigare.”

 

Utfrysning och slå larm

Forskning tyder på att utfrysning är en gemensam repressalier strategi som används av organisationer som svar på uppgiftslämnande. Kipling Williams, i en undersökning på amerikanska whistleblowers, fann att 100% rapporterade efter whistleblowing utfrysning. [23]
30 juni – 7 juli 2010

Hösten 2003 genomförde psykologen Kipling D. Williams ett experiment där han utsatte sina försökspersoner för social utfrysning genom att spela Cyberball – ett virtuellt bollspel där tre spelare passar bollen mellan sig. Efter en stund gick två av dem över till att uteslutande passa varandra. Den tredje, o vetande om att han spelade mot datorer, upplevde direkt en stark känsla av att vara exkluderad och bortvald. Känslan var så pass kraftig att man med hjälp av magnetröntgen kunde uppmäta en förhöjd aktivitet i exakt samma del av hjärnan som vid rent fysisk smärta.

”Idag används begreppet ostracism för att beteckna en utfrysning eller utstötning som kan vara raffinerad: man är förbisedd, exkluderad och ignorerad. Ordet har inte samma valör som mobbning, även om det finns likheter.

Ostracism innebär fram allt att osynliggöra, att inte titta på personen, undvika ögonkontakt, inte låtsas höra vad personen säger eller frågar om, att inte svara, att ge den tysta behandlingen. Osynliggörandet är effektivt och återfinns på första platsen i den lista över härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås beskrev redan 1976.

Ostracism ingår också som en viktig ingrediens i mobbning, men mobbaren brukar ofta ge sig på personen både fysiskt och med elaka tilltal. Forskare menar att ostracismen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Den avsiktliga formen går ut på att förminska och skada offret, personen blir utestängd och osynliggjord. Den avsiktliga ostracismen har därför släktskap med den tysta behandlingen som beskrevs tidigare.”

“Effekterna av utfrysning är ett hälsoproblem”, säger Kipling Williams, professor i psykologiska vetenskaper som forskar utfrysning. “Exklusive och ignorera människor, till exempel att ge dem kalla handen eller tyst behandling, används för att straffa eller manipulera, och folk kanske inte inser den känslomässiga eller fysisk skada som görs.

Några skada avsiktligt andra genom att inte bjuda in dem till ett parti eller ignorera dem på jobbet, och andra kanske inte ens inser att de ostracizing någon när de ignorerar en ny tillfällig anställd eller en vän efter en oenighet.
“Tidigare kunde personer som var utstött på arbetsplatsen eller av en vän att söka stöd och styrning via en annan viktig relation. Men eftersom människor rapport växer mer avlägsen från släkt och förlitar sig på färre nära vänner, kan de saknar stöd för att hantera utfrysning.”

”Även om ordet ostracism började användas så sent som på 1990-talet i psykologiska sammanhang är fenomenet välkänt för de flesta och intimt förknippad med erfarenheten av att vara människa. Alla kan ge exempel på detta från sina egna liv: Hur det känns att hälsa på nya deltagare i ett konferensrum men inte få någon respons. Eller att sitta på en middag, försöka komma in i diskussionen med upptäcka att ens inlägg ignoreras och förbigås, trots att alla andras synpunkter bemöts och diskuteras.

Även korta episoder av ostracism väcker starkt obehag. I uteslutning förorsakar starka känslor av osäkerhet och stress. Forskarna menar att det obehag man när man blir ignorerad av en person eller grupp har en biologisk bakgrund. Obehaget gör att personen direkt försöker ändra sitt på sitt beteende för att få kontakt: hon eller han bemödar sig om att anpassa sig till gruppen, börjar hålla med den som för talan och underkastar sig de regler som gäller för stunden, allt för att bli sedd och återupptagen i gemenskapen.

Kipling Williams, som beskrev teorin om ostracism 1997 (och reviderade den 2009), berättar om ett intressant experiment som han planerade och deltog i tillsammans med andra forskare. Han och fyra kollegor beslöt att var och en skulle utsättas för ostracism under en dag, och de fyra andra skulle utföra osynliggörandet och utfrysningen. När det var hans tur att vara offer för ostracismen kunde han ändå inte värja sig för obehagskänslorna, trots att han själv planerat studien.

Helt enligt planen gjorde hans kollegor allt för att göra honom osynlig under denna speciella dag. De varken hälsade eller tittade på honom när han kom till sammanträdesrummet. När han försökte komma med inlägg i diskussionen reagerade ingen. Däremot hände det att någon tog upp hans eget förslag några minuter senare och då reagerade alla.”

Ostracism betyder utfrysning men har en dubbel innebörd. Med utfrysningen följer instängdhet.

“Rädslan för exkludering har varit så stor att uteslutning från gruppen ansetts vara det värsta straffet en människa kan utsättas för, eftersom uteslutningen oftast har inneburit en plågsam men säker väg mot en snart död. Fortfarande räknas isoleringscell i alla kulturer som en strängare bestraffning än att sitta på en vanlig avdelning i fängelset. En fängelsedom är illa nog, men då är man fortfarande i ett sammanhang, man pratar och umgås med andra intagna och med fångvaktarna. Det soom gör isoleringscell till en värre bestraffning är de påverkade ensamheten. Det är därför inte heller någon tillfällighet att ensamheten används som en metafor eller rent konkret som ett av de svåraste straffen. Redan i Bibeln straffas Adam och Eva av Gud med ensamhet: de blir utdrivna ur gemenskapen med Gud, de får inte stanna kvar i Edens Lustgård. Värre kan inte ett straff bli, ens i Bibeln.”

Djurriket

Lejon, primater, vargar och bin är bara några av de djur som använder utfrysning som en straff enhet eller att göra sina grupper starkare.  “Utfrysning är närvarande i djurriket och används ofta för att öka gruppens chans att överleva genom att helt enkelt exklusive den svagaste länken,” Williams säger. “Till exempel, om ett lejon är skadat, då kan ett lejon uteslutas”

Utanförskapets glidande skala

Många gånger pratar vi om relationer som om det var frågan om en tudelning: inkluderad eller exkluderad; I gemenskapen eller I ensamheten. Riktigt så enkelt är det inte, snarare handlar det om en glidande skala från absolut gemenskap till totala ensamhet, vilket Mark leary beskriver

I sin bok och I den skalan kan man välja att rikta sig mot gemenskapen. I boken beskrivs en skala från absolut inkludering som handlar om personer som är populära, ja, så populära att personer i hans eller hennes omgivning aktivt söker upp personen ifråga gång på gång, till individer som är utfrysta och exkluderade. Mellan dessa poler finns många mellanformer. I korthet kan man sammanfatta hans beskrivning i sju katergorier. Graden av inkludering enligt Leary.

Författaren Peter Strang skriver att han tror många människor befinner sig i kategorierna tre till fem i Learys skala. Man får vara med, men man måste också själv ta initiativ annars riskerar man att bli sittande hemma. Man kan fundera ett ögonblick huruvida samhället har lyckats om större delen av människorna befinner sig mellan 3-5 i denna skala när man läser skalan nedan.

1. Maximal inkludering
2. Aktiv inkludering
3. Passiv inkludering
4. Ambivalens
5. Passiv exkludering
6. Aktiv exkludering
7. Maximal exkludering

I den första kategorin enligt tabellen ovan återfinns personer som är maximal inkluderade och populära. Det här är personer som alla vill umgås. Ofta känner man sig uppfylld efter samvaro med en sådan individ.

I nästa kategori, som han kallar för aktiv inkludering, finns det personer som alltid är välkomna och uppskattade närhelst de dyker upp, men som man inte nödvändigtvis aktivt letar upp.

I den tredje kategorin beskrivs människor som får delta om de vill, men de väcker inga speciella känslor.

I den fjärde kategorin, som Leary klassar som ambivalens, finner man individer som omgivningen betraktar med likgiltighet. Det spelar ingen större roll om de är inkluderade eller exkluderade.

Den femte kategorin kallar Leary för passiv exkludering. Personer i denna kategori blir ignorerade. De finns lång ute i periferin, men ingen räknar med dem, och det är inte ens säkert att man lägger märke till dem.

I den sjätte kategorin återfinns personer som omgivningen undviker.

I den sjunde och sista kategorin, som Leary kallar för maximal exkludering, återfinns de personer som aktivt och utstuderat exkluderas, utsätts för den tysta behandlingen av alla och i vissa fall jagas iväg rent fysiskt.
Jag tror många människor befinner sig i kategorierna tre till fem i Learys skala. Man får vara med, men man måste också själv ta initiativ annars riskerar man att bli sittande hemma.

ATT HÖRA TILL – om ensamhet och gemenskap – Peter Strang

Lycka i livet är starkt relaterad till att ha några nära personliga relationer. Forskning tyder på att det inte verkar göra en stor skillnad vilken typ av relation man har, men avsaknaden av nära sociala band är starkt kopplad till depression, nedstämdhet och andra problem. Social isolering är kompatibel med höga nivåer av lycka. Den starkaste känslor människor upplever, både positiva och negativa, är kopplade till samhörighet.

Detta förklarar kraften i utfrysning som ett medel för social kontroll. Utfrysning – aka tysta behandlingen – är åtgärder av individer eller grupper som ignorerar, utesluter eller avvisa andra. Utfrysning är avsedd att beröva målet för känsla av tillhörighet. Det har kallats “social död.”

Det finns flera motiv för utfrysning: straff för brott mot en social norm eller regel är ett. Oblivious utfrysning uppstår när man inte känner igen varandras existens, men utfrysning är inte avsedd som ett straff. En olycklig, men ofta exempel på omedvetna utfrysning är när en grupp män och en kvinna talar och kvinnan gör en punkt som ignoreras. Senare i samtalet, gör en man samma punkt, och alla är överens med honom. Defensiv utfrysning uppstår när man ignorerar andra i väntan på avvisning. Föreskrivna utfrysning uppstår när du inte förväntas att erkänna förekomsten av andra – som till exempel att dela en plats på en buss.

Orsakerna till utfrysning har analyserats av utredare Williams och Zadro i termer av de källor för utfrysning, föremålen för utfrysning och de situationer av utfrysning. Till exempel, det finns skillnader i ostracizers. Vissa människor ger den tysta behandling eller lämna platsen som ett sätt att styra sin ilska eller kanske förebygga våld. Andra använder den tysta behandling eftersom de inte är skickliga på mer avancerade former av personliga konflikter. Målen för utfrysning ofta  bryter sociala konventioner med okänslighet, kronisk
klaga och ljudstyrka. Sociala situationer gynnar ibland användningen av utfrysning. Ge din make silent behandling är den enda socialt acceptabla sätt att “slåss” med din partner offentligt.

Kortsiktiga, den person som är utstött försöker i allmänhet att återfå en känsla av tillhörighet, kontroll och självkänsla. De gör detta genom att inrätta nya obligationer med andra eller genom att göra något för att öka självkänsla. Överraskande, de arbetar ofta för att behålla medlemskap i gruppen. Långsiktigt är dock utfrysning kan leda till skadliga psykologiska och hälsorelaterade konsekvenser – även självmord och i vissa fall, mord.

Som man kan förvänta sig, har flera studier gjorts på utfrysning. Här är några av de saker vi vet: utfrysning är mest självdestruktiva när det används som ett försvar mot förväntade avslag. Där kan personen aldrig vinna. Oblivious utfrysning leder till större hot mot känsla av tillhörighet, självkänsla än bestraffande utfrysning utformad som straff. Ju närmare förhållandet mellan målet och ostracizer, desto större hot mot självkänsla och tillhörighet. Det största hotet uppstår när utfryst av en kärleksrelation partner jämfört med en släkting, vän eller främling.

Människor med låg självkänsla är mer benägna att bannlysning, men de verkar använda det som en manipulativ taktik snarare än verklig tillbakadragande. Hög självkänsla individer är mer benägna att bannlysning att avsluta en oönskad relation. Ironiskt nog, människor med hög självkänsla är mer benägna än de med låg självkänsla att avsluta en relation med partners som bannlysning dem.

Effekter av långtids utfrysning är inte rent psykologiskt. Många mål uppger att de utvecklar hälsoproblem såsom migrän, hjärtklappning och ökad astmaattacker. För många mål, utfrysning går hand i hand med fysisk eller verbal misshandel, det rapporterar att den tysta behandlingen är den mest obehaglig.

Den traditionella vetenskapshistorien är full med berättelser om hur journalister, författare, vetenskapsmän och filosofer tystats ner av en överhet som vill ha monopol på kunskapens sanningar.

Ett återkommande tema genom historien har varit order om att bränna alla misshagliga böcker. Religiös förföljelse hörde till ordningen för dagen. Spinoza bannlystes. Författare landsförvisades. Filosofer både hotades och förföljdes. Häxor brändes på bål. Galileo Galilei fick göra avbön. Johannes i Uppenbarelseboken förvisades till fångkolonin ön Patmos. Jesus korsfästes för sina övertygelser. Böcker har förbjudits för att långt senare bli framgångsrika.
Moderna visselblåsare visar än idag att den som vill skriva om maktmissbruk bakom maktens korridorer alltid tar en personlig risk, som kan innebära att dem tvingas till landsflykt.

Yttrandefriheten, vad är den värd om det sker med konsekvensen av olika former av dolda repressalier? Alexander Brown fann att visselblåsare som får utstå olika former av dolda repressalier som utfrysning, som normalt är svåra att identifiera och utreda. Forskningen tyder på att utfrysning är en gemensam strategi av repressalier som används av organisationer och myndigheter eller grupper som svar på uppgiftslämnande. Kipling Williams visade i en undersökning att 100% av alla rapporterade visselblåsare rapporterade utfrysning som en konsekvens. Ett samhälle som inte tål kritik kommer aldrig att förändras till det bättre. Vad har hänt med den demokratiska grundtanken där det ses som ett hälsotecken, att missförhållanden inte får accepteras, utan ständigt mötas av konstruktiv kritik för att sedan långsamt kunna rättas till?

Utan kritik inga framsteg.

I många länder finns censur och förföljelse av misshagliga åsikter, så även i demokratiska länder. Kritik och protester mot kapitalismens orättvisor är inte uppskattade. Även i vår samtid söker makthavare eller påtryckningsgrupper hindra vissa kunskaper från att spridas Man är intresserad av utveckling och makt, men inte av kritik från de människor den utövas på. Makt kan också innebära symbolen för förtryck.

Makten avskyr sådana ord som kan förmedla en ovälkommen kunskap som inte ingår i kunskapens monopol. ”Därför försöker den uppträda som en censor och hotar den olydige med avsked eller straff. Medarbetare får inte gå ut med kritik mot sitt företag, heter det allt oftare. Den anställde måste vara lojal, kommunens anställda tiger, och det egna partiet tål ingen kritik inifrån.” Det är lättare att ansluta sig till den gängse uppfattningen. Den spik som sticker upp ska därför slås ner.

Frågan är vad som händer med samhällsstrukturerna om det aldrig är möjligt att ifrågasätta dess metoder och vilken inverkan det har på frågor som handlar diskriminering, fattigdom, sociala orättvisor, förtroendet, känslan av ansvar, den demokratiska öppenheten, den fria rörligheten, valfriheten, gemenskap och sociala konflikter och sociala rättvisa.

Det lär förmodligen inte hända någonting och stillestånd innebär än mer tillbakagång. De problem som idag uppstår i storstäderna som utanförskap, tiggeri, hemlöshet är en återspegling av vad som sker när konkurrensen ökar när allt fler flyttar till storstäderna i den hårdnande samhällsutvecklingen. Dessa problem är yttringar och återspeglingar på verkliga och mänskliga behov i samhället. Att förneka eller nonchalera förneka människors sociala och mänskliga behov är också ett förnekande av de mänskliga rättigheter som demokratin står värd för.

Vad betyder demokrati, frihet, mänsklig värdighet, levnadsstandard, självförverkligande, personlig utveckling? Är det en fråga om varor eller människor? Självfallet är det människor. Ekonomen E.F Schumacher skriver; ”Om det ekonomiska systemet inte kan fatta detta är det odugligt. Om det inte kan komma förbi sina vidsträckta abstrakter, nationalinkomsten, tillväxttakten, input-output-analysen, arbetskraftens rörlighet, kapitalackumulationen; om det inte kan komma förbi detta och komma i kontakt med mänskliga realiteter som fattigdom, besvikelse, alienation, förtvivlan, sammanbrott, kriminalitet, eskapism, stress överbefolkning, fulhet och andlig död, låt oss då skrota ekonomin och börja om från början”. Människan har i alla tider hämtat kraft ur sociala orättvisor och på sätt alltid fått ny energi att sträva framåt.

Den teknologiska utvecklingen av samhället ger människorna visserligen fördelarna med automatiseringen, men för samtidigt med sig att människan får minskad kontroll över allt fler områden i det egna livet. När datoriseringen befrämjar en starkare byråkrati, omvandlar människors problem till opersonliga ärenden som avgörs av ogenomskådliga instanser.

Ändå heter det att samhället ska utveckla en större demokratisk öppenhet. Det demokratiska bindemedlet tycks inte stärkas utan snarare försvagas. Systemen i samtiden har också blivit opersonligare och svårare att övergripa. “I det nya samhället där stela, hierarkiska och koncentrerade strukturer ersätts av smidiga, effektiva, informationsintensiva, nätverksliknande strukturer i ständig förändring är en omfattande kunskap och kompetens av hög kvalitet en viktig styrka, tillsammans med respekt för människovärdet, individen, traditionen för jämlikhet, parlamentarism och platta samhällshierarkier. De färdigheter som behövs i ett samhälle i förändring är, förutom yrkeskunskaper, bland andra förmåga att förstå och delta i förändringarna, förmåga att tolerera olikheter, förmåga att samarbeta och samsas med människor samt mental smidighet och kommunikationsförmåga.”

“Trenden i kunskaps- och informationssamhället är att endast mycket få företag kan fungera som en liten, stängd värld. Kritiska medarbetare har av vissa ansetts som ett trist problem. I framtiden kommer de emellertid att vara den viktigaste tillgången. Utan medarbetarnas förmåga till kritiskt granskning – och vilja hos dem att delta aktivt i besluten – kommer vartenda företag att stagnera. Demokrati på arbetsplatsen blir en nödvändighet eftersom toppstyrning är ineffektiv. För att få de många besluten och de självstyrande grupperna att fungera som en helhet under trycket av snabba förändringar krävs en viss trygghet och samhörighet. För att samarbetet ska fungera väl måste den enskilde känna sig själv, sina starka och svaga sidor, och värdesätta och tolerera andras.” Robert Ornstein skriver; ”dagens människor som är intresserade av att förstå sig själva är befriade från gårdagens restriktioner.

Ordet hierarki kommer från grekiskans “hieros” och “arche” som betecknar en organisationsform med präglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men också inom vetenskapen. En hierarki brukar visualiseras genom en pyramid eller en triangel, som åskådliggör dels ordningen, dels mängden av personer i olika skikt av organisationen: det blir färre och färre mot toppen och fler mot basens botten. Den som över någon i en hierarki kan utfärda order till den/dem som ligger närmast under. I ett företag säges den som ligger under någon anan i en hierarki “rapportera” till den som ligger närmaste över denne i hierarkin. Kapitalism och det ekonomiska systemet har formen av en pyramid där ett fåtal procent av den rikare delen återfinns i toppen och de fattigare finns i basen av pyramiden. Demokratins toppstyrning är byggd på dessa fundament.

Den moderna tekniken och informationssamhället har inneburit att människan tvingats nedprioritera sin integritet. Systemet själv kränker den integritet som den själv försöker försvara. Den erbjuder inget skydd för den enskilde människan mot kränkningar, misshandel och förtryck.

I dagens moderna informationstid sker denna utveckling med mer subtila och utstuderade metoder och tekniker som kan liknas vid i det ”orwellska samhället”, där allt styrs och kontrolleras, även om det inte är någon diktator som härskar synligt, existerar det ett anonymt härskande, som ett ansiktslöst herravälde.

Det är den stora skillnaden i ett samhälle som antingen styrs av en demokratisk eller teknokratisk ideologi, där en ideologi tillerkänner den enskilda människan ett absolut inre värde som sådant, medan en teknokratisk ideologi har frångått denna mänskliga princip. Denna utveckling har medfört att samtiden utvecklat en ny form av ostracism – cyberostracism som förmodligen är värre än någon annan tidigare metod i historien.

Även i vår samtid söker makthavare eller påtryckningsgrupper hindra vissa kunskaper från att spridas Man är intresserad av utveckling och makt, men inte av kritik från de människor den utövas på. Den moderna världens metoder är inte mycket bättre eller humanare. Det får nästan anses vara sämre när den påstår sig ha kommit så långt som den gjort i den humana utvecklingens tecken.

Det har hunnit gå över 2500 är F.Kr som ostracism introducerades och finns idag kvar i större utsträckning än tidigare måste få anses vara underkänt och ett samhälligt misslyckande. Det får anses vara ett misslyckande i ”misstänksamhetens spår”. På engelska har ordet ”parrhesia” översatts till yttrandefrihet.

Från början betydde det ”säga allt”, som i förlängningen blev ”tala fritt”, och ”tala frimodigt” eller med ”djärvhet”. I Nya Testamentet används begreppet ”parrhesia” i Apostlagärningarna 4:13 och betyder i detta sammanhang ”djärva tal” och uttrycker ”frimodighet”, där olärda män utan större inflytande talade till makten. Yttrandefriheten, vad är den värd om det sker med konsekvensen av olika former av dolda repressalier? Alexander Brown fann att visselblåsare som får utstå olika former av dolda repressalier som utfrysning, som normalt är svåra att identifiera och utreda. Forskningen tyder på att utfrysning är en gemensam strategi av repressalier som används av organisationer och myndigheter eller grupper som svar på uppgiftslämnande. Kipling Williams visade i en undersökning att 100% av alla rapporterade visselblåsare rapporterade utfrysning som en konsekvens.

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking

Kort historik

Ostrakism är en metod med ursprung från 510 f.Kr. som I modern tid åter har blivit aktuell. Man har så sent som på 1990-talet börjat uppmärksamma detta I olika psykologiska sammanhang, men också som ett nytt fenomen I den digitala tillvaro människan lever i idag och kallas cyberostrakism. Sådan stat sådan människa. Människan blir inte bättre än statens egna metoder. Metoder går i arv på samma sätt som Jantelagen, men förnyas till den samtid människan för närvarande lever i. Det är ur denna logic som ostracism växer fram. Under det gamla Aten kunde atenarna genom allmän folkomröstning på tio år landsförvisa en medborgare, som höjde sig över alla andra, om han ansågs som ett hot mot den demokratiska jämlikheten. Ostrakismens logic utgår från satsen (”bland oss får ingen vara den bäste, om han skall, då får han vara det annorstädes och bland andra)” – och att vara det någon annorstädes innebär just landsförvisning till ett annat land, uteslutning, exkludering eller utfrysning. Statsmannen Aristeides föll offer för denna ostrakism.

Det är en primitiv demokrati.

Jantelagen bygger ungefär på samma princip: den spik som sticker upp ovanför de andra, den spik ska slås ner

Ett bevis på grekernas underbara mångsidighet liksom ett bevis sanningen av den satsen

Ostracism är tillbaka (510 f.Kr.) – idag heter det cyberostracism

Utfrysning som en social och biologiskt fenomen

Med uppskattningsvis 2,5 miljarder online-användare, är stress som orsakas av cyber-interaktion att bli en viktig och genomgripande problem. I synnerhet sådana fenomen cyber utfrysning och cyber-mobbning är källor till stress rapporteras allt oftare i moderna cyber-anslutna arbetsplatser (Wu, Yim, Kwan, och Zhang, 2012). I den aktuella studien, sökte jag att identifiera de faktorer som emotionell intelligens, vilket kan förklara enskilda susceptibly till cyber-utfrysning, och dessutom stress som orsakas av svåra uppgifter. Den konceptuella modell som presenteras i denna avhandling, bygger på William (2007) behöver teori, och Baumeister och Leary (1995) social utvärderande hot teori.

Emotionell intelligens moderata stressreaktioner till cyber-utfrysning

Själva funktionen med ostracism handlar om en begränsning att yttra sig kritiskt mot den demokratiska överheten. Som en vidareutveckling har den moderna demokratin infört yttrandefriheten, men trots detta existerar en ny form av ostracism i samtiden som heter “cyberostracism”. Tillkomsten av Internet har gjort utfrysning mycket lättare att engagera sig i, och omvänt mycket svårare att upptäcka, Kipling Williams med andra beskriver “cyberostracism” som online utfrysning. I e-post meddelande, i synnerhet, är det relativt lätt för en person eller organisation att ignorera och utesluta en viss person, genom att helt enkelt vägra att kommunicera med personen.
Det finns tre huvudsakliga former av utfrysning. Det finns fysisk utfrysningen, sociala utfrysningen och cyber utfrysning (Williams, 2001).

Fysisk utfrysning: Innebär att dra sig ur eller lämna situationen (t.ex. lämnar ett rum under en diskussion, sätts i isoleringscell, som i exil). Fysisk utfrysning beskriver förlusten av synlighet i fysisk separation, vilket inkluderar utvisning, förvisning, exil, isolering, time-out i ett separat rum, eller på en mellanmänsklig nivå, spendera mindre eller ingen tid med en individ, eller att ta bort sig själv från hans eller hennes närvaro (Williams, 2001).
Social utfrysning: Innebär en emotionellt tillbakadragande som sker i den fysiska närvaron av målet (t.ex. borttagande av ögonkontakt, inte prata, och inte lyssna). Källan och målet i social utfrysning, förblir synliga för varandra. Vanliga termer som “tyst behandling”, “kalla handen” och “frysa ut” kan sannolikt hänvisas till social utfrysning. Ironiskt nog, trots att offren är synliga under social utfrysning, är det med den här typen av utfrysning att målen faktiskt kan känna sig osynliga (Williams, 2001).

Cyberostracism: Omfattar alla former av ignorans eller lämnas ut i andra fall än de interaktioner som är ansikte mot ansikte, såsom inte emot e-post (om e-post eller postat brev), telefonsamtal eller andra former av kommunikation (t.ex. PM) , eller ignoreras i chattrum, MUD (fleranvändar domäner), eller andra former av mellanmänsklig kommunikation eller deltagande på Internet (Williams, 2001).

Bilder ostracism och scapegoating

Utfrysning

Utfrysning har använts för att betyda allt från att ignorera och exklusive individer eller grupper att döda dem (Williams, 2001). Ordet utfrysning kommer från antikens Grekland, där det var brukligt att skriva personnamn på en bit av brutna keramik, och senare placera den i en stor behållare i en offentlig plats om man hade uppträtt på ett sätt som ansågs alltför aggressiv eller kränkande. Dessa trasiga bitar av keramik kallades ostraka. Om en person skulle ha sitt namn skrivet 6000 gånger hela samhället skulle ge den personen silent behandling i tio år.

l Sverige och andra germanska lander uppstod småningom ett
liknande straff och här kallades den skyldige för fredlös. Det
innebar att den som dömdes till fredlöshet ställdes utanför
samhället och dess skydd. Långt tillbaka i tiden var fredlöshet
bara snäppet mildare än ett regelrätt dödsstraff, för risken att bli
dödad var stor. Den fredlöse fråntogs allt rättsligt skydd. all
egendom förverkades, hans fastigheter brändes. Till och med i
kyrkböcker och i andra offentliga handlingar raderades alla
omnämnanden, personen ”fanns inte” längre.
Detta straff var av förklarliga skäl fruktat. I svensk rättshistoria
användes också ordet bfltog, från fornsvenskans brltugher.
Förutom att man var utesluten från gemenskapen innebar domen
också att vem som helst kunde döda den fredlöse, utanförskapet
innebar bokstavligen ett dödshot.

Solomon Asch var en av de första amerikanska sociala psykologer att undersöka effekterna av utfrysning på den gemensamma person. Han utformade en studie som visade att unga män skulle ändra deras uppfattning om en omisskännligt korrekt bedömning om längden på en linje helt enkelt att anpassa sig till yttrande enhälligt majoriteten av kamrater (Williams, 2001). Det konstaterades att alla män delade samma rädsla för att bli avvisad av de andra.

Pervasivenessen av utfrysning i hela samhället, institutioner och små grupper reflekteras av frekvensen av utfrysning i mellanmänskliga dyadisk relationer. En undersökning (1997) av över 2000 amerikaner som utförs av Faulkner et al fann att (67%) medgav att använda tyst behandling. Den tysta behandlingen är medvetet beslut att inte tala med någon i din närvaro, vanligtvis en älskad. För dem som erkände att ha varit ett mål för den tysta behandlingen av en älskad var andelen högre (75%) (Williams, 2001). Men som noterades av Williams, är det mänsklig tendens att kasta ett gott intryck, (även telefon intervju) därför det verkar troligt att dessa procenttal är underskattningar av den verkliga förekomsten.

Forskning tyder på att utfrysning är en effektiv form av styrning contranormative beteenden, straffa avvikande beteende, och ökar i-grupp sammanhållning (Alexander 1986; Barner-Barry, 1986; Basso, 1972; Boehm, 1986; Mahdi, 1986). Till exempel utfrysning är fortfarande en av de vanligaste metoderna för att disciplinera barn, föräldrar och lärare. Frågan om genomdriva time-outs, i skolor och speciella utbildningsprogram både har diskuterats utförligt av socialpsykologer. Den gemensamma nämnaren för de flesta former av time-out är en minskning av social uppmärksamhet. Men detta kan utföras på ett antal olika sätt, från fysiskt flytta barnet till en time-out rum, att systematiskt ignorerar det barn som förblir densamma sociala miljön (Brooks, Perry, & Hingerty, 1992; Heron, 1987). Det har ännu inte fastställts huruvida time-outer är en fördelaktig form av disciplin.

Det finns tre huvudsakliga former av utfrysning. Det finns fysisk utfrysning, social utfrysning och cyber utfrysning (Williams, 2001).

Fysisk utfrysning: Innebär att dra sig ur eller lämna situationen (t.ex. lämnar ett rum under ett argument, sätts i isoleringscell, som i exil). Fysisk utfrysning beskriver förlusten av synlighet inneboende i fysisk separation, vilket inkluderar utvisning, förvisning, exil, isolering, time-out i ett separat rum, eller på en mellanmänsklig nivå, spendera mindre eller ingen tid med en individ, eller att ta bort sig själv från hans eller hennes närvaro (Williams, 2001).

Social utfrysning: Innebär en emotionellt tillbakadragande som sker i den fysiska närvaron av målet (t.ex. borttagande av ögonkontakt, inte prata, och inte lyssna). Källan och målet i social utfrysning, förblir synliga för varandra. Vanliga termer som “tyst behandling”, “kalla handen” och “frysa ut” kommer sannolikt att hänvisa till social utfrysning. Ironiskt nog, trots att offren är synliga under social utfrysning, är det med den här typen av utfrysning att målen faktiskt kan känna osynlig; utsatts för fysiskt utfrysning som i själva verket inte sett förmodligen inte känner osynlig (Williams, 2001).

Cyberostracism: Omfattar alla former av ignoreras eller lämnas ut i andra fall än de interaktioner som är ansikte mot ansikte, såsom inte emot e-post (om e-post eller postat brev), telefonsamtal eller andra former av kommunikation (t.ex. PM) , eller ignoreras i chattrum, MUD (fleranvändar domäner), eller andra former av mellanmänsklig kommunikation eller deltagande på Internet (Williams, 2001).

Ciarocco, Sommer, Baumeister, (2001) genomfört två studier som övervakade hur utfrysning kan påverka ego. I studie 1, folk som följde instruktionerna och undvek samtal med en förbunds för totalt 3 minuter senare visar minskningar i uthållighet på olösliga problem. I studie 2, ostracizers visade plötsliga försämringar i fysisk uthållighet på ett handtag uppgift. Även utfrysning påverkas humör också gjorde humör verkar inte förmedla de viktigaste resultaten. Tidigare arbete har visat att utfrysning har negativa konsekvenser för offret, men nuvarande resultat tyder på att utfrysning kan vara skadliga för ostracizer också.

Ett experiment genomfördes 2001, genom en grupp av sociala psykologer som försökte återskapa avslag i ett laboratorium (Twenge, Baumeister, Tice, STUCKE, 2001).

Två lab experiment fokuserade på direkt avslag. De som deltar i studien deltagarna träffade en grupp och sedan frågade vem de skulle vilja samarbeta med att arbeta på sin uppgift. Vissa deltagare fick veta att ingen ville arbeta med dem. De spelade sedan ett spel med främlingen, var vinnaren av spelet tillåtet “blast” förloraren med en obehaglig buller. Vinnaren kan ställa in ljud för dess intensitet eller varaktighet att föra mot det motståndare när de förlorade. I andra experiment psykologer parade eller grupperade studenter, sedan hade dem ta personlighetstest eller skriva essäer om vad ansågs en aktuell politisk fråga. Varje deltagare fick sedan slumpmässigt för att lyssna till en av tre förutsägelser att de skulle tillbringa sin framtid ensam, har ett liv fyllt av motgångar, eller erfarenhet tillhör (kontrollgruppen).

Det fanns två kontrollgrupper, varav en var olycksriskerna och hade en negativ liv resultat, och den andra hade ingen feedback om åtgärder eller framtida händelser. Efter att ha sagt den andra personen var ansvarig för feedback på sina essäer, att först ha fått ett falskt positivt eller negativ information om essäer, fick eleverna att noggrant utvärdera den andra personen för en befattning. De studenter som fick höra individen skattade sin uppsats negativt, var mer benägna att betygsätta sin motsvarighet mer negativt för befattning. Slutligen forskarna testade huruvida avslaget producerar dåligt humör eller känslor av aggression. Kort sagt, var de som fick höra de skulle vara ensam de individer som gav negativ feedback för jobb utvärderingar.

Resultat: utslagna människor utfärdade en mer negativ arbetsvärdering mot någon som förolämpade dem, (Experiment 1 och 2). Utslagna människor sprängde också ett mål med högre nivåer av bitter buller både när målet hade förolämpat dem (Experiment 4) och när målet var en neutral person och ingen interaktion hade inträffat (Experiment 5). Men utslagna människor var inte mer aggressiva mot någon som utfärdade beröm (experiment 3). Dessa svar var specifika för social utslagning (i motsats till andra olyckor) och var inte medieras av känslor (Twenge, Baumeister, Tice, STUCKE, 2001).

Det är ett “konsensus bland sociala och biologiska forskare som utfrysning har en starkt negativ inverkan på sina mål, det finns lite diskussion eller överenskommelse om denna typ av påverkan på sina mål, det finns lite diskussion eller överenskommelse om denna typ av påverkan och de förhållanden under vilka den kommer eller inte kommer att inträffa. Vissa biologer och fysiologer hävdar utfrysning orsakar allmän “fysiologisk avreglering” det stör vår immunologiska funktion och hypotalamus reaktioner som är relaterade till aggression och depression (Kling, 1986; Raleigh & McGuire, 1986). Mål för långsiktiga utfrysning rapport konsekvenser som sträcker sig från själv destruktiva beteenden (indiscriminant limning, självmordstankar och försök, alkoholism) och aversiva effekter av utfrysning på deras fysiska psykiska hälsa (Williams, 2001).

http://www.psychwiki.com/wiki/Ostracism

Statsmannen Aristeides föll offer för denna ostrakism. Det är en primitiv demokrati. Ett bevis på grekernas underbara mångsidighet liksom ett bevis sanningen av den satsen (”bland oss får ingen vara den bäste, om han skall, då får han vara det annorstädes och bland andra)”, att livet aldrig låter sig teckna sig efter en linjal och att det aldrig finner sin förklaring i en enda given formel. Det säger sig självt att förmågan till mångsidighet minskar eller går förlorad om man försöker finna en given enkel färdig formel för att bedöma livets och universums komplexitet. Även i de bästas välde och kapitalistiska demokratier förekommer ekonomiskt, socialt och politiskt förtryck, med skillnaden att det bara tar sig uttryck på ett mer utstuderat och odefinierat tillvägagångssätt. Hur ska den människa tänka demokratiskt ädelt, som varje dag har bekymmer med det dagliga brödet? Sociala och mänskliga vardagsproblem försvinner inte för att dem förnekas eller nonchaleras.

Den socialpsykolog Kipling Williams har skrivit utförligt om utfrysning som ett modernt fenomen. Williams definierar utfrysning som “varje handling eller handlingar ignorera och exklusive av en individ eller grupper av en individ eller en grupp” Williams föreslår att den vanligaste formen av utfrysning i ett modernt sammanhang vägrar att kommunicera med en person. Genom att vägra att kommunicera med en person, är den personen effektivt ignoreras och utesluts. Tillkomsten av Internet har gjort utfrysning mycket lättare att engagera sig i, och omvänt mycket svårare att upptäcka, med Williams och andra som beskriver detta online utfrysning som “cyberostracism”. I e-post meddelande, i synnerhet, är det relativt lätt för en person eller organisation att ignorera och utesluta en viss person, genom att helt enkelt vägra att kommunicera med personen. Karen Douglas beskriver alltså “obesvarade e-post” som utgör en form av cyberostracism, och på samma sätt Eric Wessel och Kipling Williams beskriver “ignoreras e-post” som en form av cyberostracism.

Utfrysning och slå larm

Forskning tyder på att utfrysning är en gemensam repressalier strategi som används av organisationer som svar på uppgiftslämnande. Kipling Williams, i en undersökning på amerikanska whistleblowers, fann att 100% rapporterade efter whistleblowing utfrysning. Alexander Brown fann likaså att efter whistleblowing utfrysning är en vanlig reaktion, och faktiskt beskriver utfrysning som form av “dold” repressalier, som det är normalt så svårt att identifiera och utreda.

Petalism

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

I det gamla Syracuse petalism var en form av förvisning liknar utfrysning i Aten .

Hösten 2003 genomförde psykologen Kipling D. Willliams ett experiment
där han utsatte slna försökspersoner för soclal utfrysnlng genom att spela
Cyberhall – ett virtuellt bollspel där tre spelare passar bollen mellan sig
efter en stund gick två av dem över tlll att uteslutande passa tlll varandra.
Den tredje, ovetande om att han spelade mot datorer, upplevde direkt en
stark känsla av att vara exkluderad och borttvald. Känslan var så pass
kraftig att man med hjälp av magnetröntgen kunde uppmäta en förhöjd
aktivitet exakt samma del av hjärnan som vld rent fyslsk smärta.

”Även om ordet ostracism började användas så sent som på 1990-talet i psykologiska sammanhang är fenomenet välkänt för de flesta och intimt förknippad med erfarenheten av att vara människa. Alla kan ge exempel på detta från sina egna liv: Hur det känns att hälsa på nya deltagare i ett konferensrum men inte få någon respons. Eller att sitta på en middag, försöka komma in i diskussionen med upptäcka att ens inlägg ignoreras och förbigås, trots att alla andras synpunkter bemöts och diskuteras. Även korta episoder av ostracism väcker starkt obehag.

I uteslutning förorsakar starka känslor av osäkerhet och stress. Forskarna menar att det obehag man när man blir ignorerad av en person eller grupp har en biologisk bakgrund. Obehaget gör att personen direkt försöker ändra sitt på sitt beteende för att få kontakt: hon eller han bemödar sig om att anpassa sig till gruppen, börjar hålla med den som för talan och underkastar sig de regler som gäller för stunden, allt för att bli sedd och återupptagen i gemenskapen.

Kipling Williams, som beskrev teorin om ostracism 1997 (och reviderade den 2009), berättar om ett intressant experiment som han planerade och deltog i tillsammans med andra forskare. Han och fyra kollegor beslöt att var och en skulle utsättas för ostracism under en dag, och de fyra andra skulle utföra osynliggörandet och utfrysningen. När det var hans tur att vara offer för ostracismen kunde han ändå inte värja sig för obehagskänslorna, trots att han själv planerat studien.

Helt enligt planen gjorde hans kollegor allt för att göra honom osynlig under denna speciella dag. De varken hälsade eller tittade på honom när han kom till sammanträdesrummet. När han försökte komma med inlägg i diskussionen reagerade ingen. Däremot hände det att någon tog upp hans eget förslag några minuter senare och då reagerade alla.”

”Idag används begreppet ostracism för att beteckna en utfrysning eller utstötning som kan vara raffinerad: man är förbisedd, exkluderad och ignorerad. Ordet har inte samma valör som mobbning, även om det finns likheter. Ostracism innebär fram allt att osynliggöra, att inte titta på personen, undvika ögonkontakt, inte låtsas höra vad personen säger eller frågar om, att inte svara, att ge den tysta behandlingen.

Osynliggörandet är effektivt och återfinns på första platsen i den lista över härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås beskrev redan 1976. Ostracism ingår också som en viktig ingrediens i mobbning, men mobbaren brukar ofta ge sig på personen både fysiskt och med elaka tilltal. Forskare menar att ostracismen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Den avsiktliga formen går ut på att förminska och skada offret, personen blir utestängd och osynliggjord. Den avsiktliga ostracismen har därför släktskap med den tysta behandlingen som beskrevs tidigare.”

“Effekterna av utfrysning är ett hälsoproblem”, säger Kipling Williams, professor i psykologiska vetenskaper som forskar utfrysning. “Exklusive och ignorera människor, till exempel att ge dem kalla handen eller tyst behandling, används för att straffa eller manipulera, och folk kanske inte inser den känslomässiga eller fysisk skada som görs.

Några skada avsiktligt andra genom att inte bjuda in dem till ett parti eller ignorera dem på jobbet, och andra kanske inte ens inser att de ostracizing någon när de ignorerar en ny tillfällig anställd eller en vän efter en oenighet.
“Tidigare kunde personer som var utstött på arbetsplatsen eller av en vän att söka stöd och styrning via en annan viktig relation. Men eftersom människor rapport växer mer avlägsen från släkt och förlitar sig på färre nära vänner, kan de saknar stöd för att hantera utfrysning.”

Avsiktlig och oavsiktlig utstötning

Ordet ostracism, som ofta används i vetenskapliga studier för att
beteckna utstötning och utfrysning, kommer från grekiskans
ostrakimos och betecknade i det antika Grekland
landsförvisning av en person som därmed blev utstött från
gemenskapen. Det kunde finnas olika orsaker till utvisningen,
men många gånger handlade det om att personen i fråga var för
mäktig och kunde hota gruppen och därmed även folkfriheten.
I Sverige och andra germanska länder uppstod småningom ett
liknande straff och här kallades den skyldige för fredlös. Det
innebar att den som dömdes till fredlöshet ställdes utanför
samhället och dess skydd. Långt tillbaka i tiden var fredlöshet
bara snäppet mildare än ett regelrätt dödsstraff, för risken att bli
dödad var stor. Den fredlöse fråntogs allt rättsligt skydd. all
egendom förverkades, hans fastigheter brändes. Till och med i
kyrkböcker och i andra offentliga handlingar raderades alla

Idag används begreppet ostracism för att beteckna en
utfrysning eller utstötning som kan vara raffinerad: man är
förbisedd, exkluderad och ignorerad. Ordet har inte samma valör
som mobbning, även om det finns likheter. Ostracism innebär
framför allt att osynliggöra, att inte titta på personen, undvika
ögonkontakt, inte låtsas höra vad personen säger eller frågar om,
att inte svara, att ge den tysta behandlingen. Osynliggörandet är
effektivt och àterfinns på första platsen i den lista över
härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås
beskrev redan 1976. Ostracism ingår också som en viktig
ingrediens i mobbning, men mobbaren brukar ofta ge sig pà
personen både fysiskt och med elaka tilltal.
Forskare menar att ostracismen kan vara antingen avsiktlig
eller oavsiktlig. Den avsiktliga formen går ut på att förminska och
skada offret, personen blir utestängd och osynliggjord. Den
avsiktliga ostracismen har därför släktskap med den tysta
behandlingen som beskrevs tidigare.

 

Även om ordet ostracism började användas så sent som pä
1990-talet i psykologiska sammanhang är fenomenet välkänt för
de flesta och intimt förknippat med erfarenheten av att vara
människa. Alla kan ge exempel på detta från sina egna liv: Hur
det känns att hälsa på nya deltagare i ett konferensrum men inte
få någon respons. Eller att sitta på en middag, försöka komma in
i diskussionen men upptäcka att ens inlägg ignoreras och
förbigås, trots att alla andras synpunkter bemöts och diskuteras.
Även korta episoder av ostracism väcker starkt obehag. I
studier ser man att redan ett par minuter av sofistikerad
uteslutning förorsakar starka känslor av osäkerhet och stress.
Forskarna menar att det obehag man känner när man blir
ignorerad av en person eller en grupp har en biologisk bakgrund.
Obehaget gör att personen direkt försöker ändra pà sitt beteende
för att få kontakt: hon eller han bemödar sig om att anpassa sig

till gruppen, börjar hålla med den som för talan och underkastar
sig de regler som gäller för stunden, allt för att bli sedd och
återupptagen i gemenskapen”
Kipling Williams, som beskrev teorin om ostracism 199? (och
reviderade den 2009), berättar om ett intressant experiment som
han planerade och deltog i tillsammans med andra forskare.82
Han och fyra kollegor beslöt att var och en skulle utsättas för
ostracism under en dag, och de fyra andra skulle utföra
osynliggörandet och utfrysningen.
När det var hans tur att vara offer för ostracismen kunde han
ändå inte värja sig för obehagskänslorna, trots att han själv
planerat studien. Helt enligt planen gjorde hans kollegor allt för
att göra honom osynlig under denna speciella dag. De varken
hälsade eller tittade på honom när han kom till
sammanträdesrummet. När han försökte komma med inlägg i
diskussionen reagerade ingen. Däremot hände det att någon tog
upp hans eget förslag nägra minuter senare. Dä reagerade alla

 

Utanförskapets glidande skala
Många gånger pratar vi om relationer som om det var frågan om
en tudelning: inkluderad eller exkluderad; i gemenskapen eller i
ensamheten. Riktigt så enkelt är det inte, snarare handlar det om
en glidande skala från absolut gemenskap till total ensamhet,
vilket Mark Leary beskriver i sin bok42 och i den skalan kan man
välja att rikta sig mot gemenskapen. I boken beskrivs en skala
från absolut inkludering som handlar om personer som är
populära, ja, så populära att personer i hans eller hennes
omgivning aktivt söker upp personen ifråga gång på gång, till
individer som är utfrysta och exkluderade. Mellan dessa poler
finns många mellanformer. I korthet kan man sammanfatta hans
beskrivning i sju kategorier:

GRADEN AV INKLUDERING ENLIGT LEARY

Text ur boken “Att höra till” – Om ensamhet och gememskap av Peter Strang

  1. Maximal inkludering
  2. Aktiv inkludering
  3. Passiv inkludering
  4. Ambivalens
  5. Passiv exkludering
  6. Aktiv exkludering
  7. Maximal exkludering

 

l den första kategorin enligt tabellen ovan återfinns personer som
är maximalt inkluderade och populära. Det här är personer som
alla vill umgås med. Ofta känner man sig uppfylld efter samvaro
med en sådan individ.

I nästa kategori, som han kallar för aktiv inkludering, finns de
personer som alltid är välkomna och uppskattade närhelst de
dyker upp, men som man inte nödvändigtvis aktivt letar upp.

I den tredje kategorin beskrivs människor som får delta om de
vill, men de väcker inga speciella känslor.

I den tjärde kategorin, som Leary klassar som ambivalens,
finner man individer som omgivningen betraktar med likgillighet.
Det spelar ingen större roll om de är inkluderade eller
exkluderade.

Den femte kategorin kallar Leary för passiv exkludering.
Personer i denna kategori blir ignorerade, De finns långt ute i
perferin, men ingen räknar med dem, och det är inte ens säkert
att man lägger märke till dem.

I den sjätte kategorin återfinns personer som omgivningen
undviker.

I den sjunde och sista kategorin, som Leary kallar för maximal
exkludering, återfinns de personer som aktivt och utstuderat
exkluderas, utsätts för den tysta behandlingen av alla och i vissa
fall jagas iväg rent fysiskt.

Många människor befinner sig i kategorierna tre till
fem i Learys skala. Man får vara med, men man måste också
själv ta initiativ annars riskerar man att bli sittande hemma,

 

 

 

 

 

 

 

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*